सूचना

रामग्राम नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट पारित भएका तर सम्झौता हुन बाँकी रहेका सम्पुर्ण  योजना तथा कार्यक्रमहरु यहि २०७५ जेष्ठ मसान्त भित्र सम्झौता  गरिसक्नुहुन जानकारी गर्राईन्छ । अन्यथा मिति २०७५।०३।०१ गते बाट नगरापलिकाद्धारा कुनै पनि बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्झौता नगरिने साथै योजनाको भुक्तनी, पेश्की र्फछयौट २०७५ असार १५ भित्र गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गर्राईन्छ ।