कम्प्युटर अपरेटर र अमिन पदको परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Check box: