मिति २०७८/०३/०९ गते भएको ८ औ नगर सभामा आ‍.ब. २०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत