FAQs Complain Problems

Flash News

no materials yet

Entertainment Tax

रामग्राम नगरपालिकाको आ.व.०७०/७१, ०७१/७२, ०७२/७३, को लागि निम्न अनुसारको मनोरञ्जन करको दर रेट

 

सि.न.

करको विवरण

लगाउन सक्ने दर

०७०/०७१  

०७१/०७२ 

०७२/०७३ प्रस्तावित

न्युनतम

अधिकतम

             

३.

मनोरञ्जन कर

क)

निम्न मनोरञ्वन स्थलको प्रवेश शुल्कमा निम्न बमोजिमको प्रवेश शुल्क लिने : 

 

१. सिनेमा हल

 

 

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

 

२. भिडीयो हल

 

 

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

 

३. सांस्कृतिक प्रदर्शन हल

 

 

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

 

४. थियटर संगित हल

 

 

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

ख)

जादु, सर्कस, चटप आदिमा प्रतिदिन

 

 

२००।००

२००।००

५००।००

ग)

व्यवसायक भिडीयो कर (वार्षिक)

 

 

५००।००

५००।००

१०००।००

घ)

डीस्क तथा व्यापारिक केबुल

 

 

८५००।००

८५००।००

८५००।००

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Check box: