FAQs Complain Problems

Flash News

no materials yet

Advertising Tax

 

सि.न.

करको विवरण

लगाउन सक्ने दर

०७०/०७१  

०७१/०७२ 

०७२/०७३ 

न्युनतम

अधिकतम

             

४.

विज्ञापन कर

क)

होडीङ बोड, व्यानर, व्यवसायक विज्ञापन (वार्षिक)

 

१) ५  वर्ग फिट  सम्मको त्यसपछि  (थप प्रति वर्ग फि६ रु. १० )

५००।००

५००।००

५००।००

 

२ ) व्यवसायिक  दृष्टिको बोड व्यानरको प्रति प६क

५०।००

५०।००

५०।००

 

३) व्यवसायिक दृष्टिको लेखिएको आयल वाटर पेन्ट

२००।००

२००।००

२००।००

 

४) व्यवसायिक दृष्टिको गाडीवाट  माइकिङ् गर्दा

२००।००

२००।००

२००।००

 

५) व्यवसायिक दृष्टिको रिक्सावाट  माइकिङ र प्रचार गर्दा

५०।००

५०।००

५०।००

 

६) मादक पदार्थ एंव धुम्रपानको विज्ञापनमा थप २५ %

 

 

 

ख)

व्यवसायीक व्यानर प्रति पटक

५०।००

५०।००

५०।००

ग)

व्यवसायिक व्यानर आयल वाटर पेन्ट  प्रतिवर्ग फिट

१०।००

१०।००

१०।००

घ)

माइकिङव्दारा मोटर गाडीबाट  प्रचार गर्दा (प्रतिपटक)

५०।००

५०।००

५०।००

ङ)

व्यापारिक उद्योगका लागि माइकिङ व्दारा अरु जुन सुकै साधनबाट  प्रचार गर्दा (प्रतिपटक)

२०।००

२०।००

२०।००

च)

संस्थान वा सार्वजनिक हितको लागी

५६।००

५६।००

५६।००

 

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Check box: