FAQs Complain Problems

Flash News

no materials yet

Business Tax

रामग्राम नगरपालिकाको आ.व.०७०/७१, ०७१/७२, ०७२/७३, को लागि निम्न अनुसारको व्यवसाय साधन करको दर रेट

सि.न.

करको विवरण

लगाउन सक्ने दर

०७०/०७१  

०७१/०७२ 

०७२/०७३

न्युनतम

अधिकतम

             

६.

व्यवसाय साधन कर (वार्षिक)

१.

सव्जी पसल

 

श्रेणी (क) थोक खुद्रा

१००।००

५०००।००

५००।००

५००।००

७००।००

 

श्रेणी (ख) खुद्रा

१००।००

५०००।००

४००।००

४००।००

५००।००

२.

फलफुल पसल

 

क) साधारण  

१००।००

५०००।००

४००।००

४००।००

५००।००

 

ख) मझौला पसल

१००।००

५०००।००

५००।००

५००।००

६००।००

 

ग) ठुलो पसल

१००।००

५०००।००

७००।००

७००।००

८००।००

२.

किराना पसल

 

श्रेणी (क) डिलरसिप भएको

१००।००

५०००।००

१५००।००

१५००।००

१५००।००

 

श्रेणी (ख) थोक खुद्रा

१००।००

५०००।००

८००।००

८००।००

८००।००

 

श्रेणी (ग) खुद्रा

१००।००

५०००।००

६००।००

६००।००

६००।००

३.

सैलुन

 

श्रेणी (क) कपाल काटने

३६०।००

१५००।००

६००।००

६००।००

८००।००

 

श्रेणी (ख) व्युटि पार्लर

३६०।००

१५००।००

६००।००

६००।००

८००।००

४.

सुचिकार (टेर्लस)

 

 १ देखि ५ मेसिन सम्म

३६०।००

१५००।००

५००।००

५००।००

७५०।००

 

  ५ मेसिन भन्दा माथि

३६०।००

१५००।००

 

 

१०००।००

५.

जुत्ता पसल (बनाउने र विक्रि गर्ने )

 

श्रेणी (क) जुत्ता बनाई विक्रि गर्ने

३६०।००

१५००।००

१०००।००

१०००।००

१०००।००

 

श्रेणी (ख) साधारण पसल

३६०।००

१५००।००

७००।००

७००।००

८००।००

  ६.

प्लास्टिक जूत्ता चप्पल

 

श्रेणी (क) थोक र फुटकर विक्री

३६०।००

१५००।००

१०००।००

१०००।००

१२००।००

 

श्रेणी (ख) फुटकर विक्रि

३६०।००

१५००।००

७००।००

७००।००

 

८००।००

७.

भाडा पसल

 

श्रेणी (क) थोक र फुटकर विक्री

३६०।००

१०००।००

८००।००

८००।००

१०००।००

 

श्रेणी (ख) फुटकर विक्रि

३६०।००

१०००।००

६००।००

६००।००

८००।००

८.

पान पसल

 

श्रेणी (क) मुख्य चोक र बजारमा

३६०।००

१०००।००

६००।००

६००।००

६००।००

 

श्रेणी (ख) अन्य ठाउँमा

३६०।००

१०००।००

५००।००

५००।००

५००।००

९.

तयारी पोसाक (फेन्सी पसल)

 

श्रेणी (क) थोक र खुद्रा विक्रि

३६०।००

१०००।००

१०००।००

१०००।००

१०००।००

 

श्रेणी (ख) खुद्रा विक्रि

३६०।००

१०००।००

६००।००

६००।००

७००।००

१०.

कपडा पसल

 

श्रेणी (क) थोक र खुद्रा विक्रि

३६०।००

१५००।००

१०००।००

१०००।००

१२००।००

 

श्रेणी (ख) खुद्रा विक्रि

३६०।००

१०००।००

७००।००

७००।००

८००।००

११.

फर्निचर पसल

 

श्रेणी (क) मिल समेत भएको पसल

१५००।००

१००००।००

२०००।००

२०००।००

२५००।००

 

श्रेणी (ख) साधारण पसल

१५००।००

१००००।००

१५००।००

१५००।००

२०००।००

 

श्रेणी (ग) शिशा प्लाउड पसल

३६०।००

१०००।००

१०००।००

१०००।००

१०००।००

 

श्रेणी (३) बेत बासको फर्निचर 

५००।००

१५००।००

१५००।००

१५००।००

१५००।००

Please Download the file to see in detail.

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Check box: