वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ।

Check box: