Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

बजेट, आम्दनी र खर्च

आ.ब. २०७९/०८० को बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी

आगामी आ.ब. २०८०/०८१ को योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.ब. २०७९/०८० को चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी

विद्यालयका शिक्षक, स.का. तथा कर्मचारीहरुको २०७९ कार्तिक-पौष सम्मको तलब भत्ता निकासा विवरण

प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०७९/०८० को असोज महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को भाद्र महिनाको खर्चको फाँटवारी

Pages