सूचना र सामान्य नियमावली

शिक्षण सिकाई र संघीय अनुदान कोटामा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको नामनामेसी कायम भएको रोल नं. र परीक्षा समय तालिका सम्बन्धी

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षणको लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक पदपुर्तिका लागि सूचना

मिति २०७८/०६/०८ गते शिक्षक पदपुर्तिका लागि लिएको प्रथम चरणको परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक पदपुर्तिका लागि खुल्ला प्रतियोगीतात्मक परीक्षाको सम्पर्क मिति सम्बन्धी सूचना ।

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

सहभागी पठाई दिने सम्बन्धमा

शिक्षक पदपुर्तिका लागि खुल्ला प्रतियोगीतात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

निशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

कक्षा ८ को नतिजा सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७७ को कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरीएको छ। सम्बन्धीत विधालयले संलग्न रहेको मार्कलेजर प्रिन्ट गरी विधार्थीको सम्पूर्ण विवरण रुजु गरी २०७८/०३/१५ भित्र शिक्षा शाखामा पठाउनुहुन सूचित गरीन्छ । 

Pages