बजेट, आम्दनी र खर्च

शिक्षकहरुको त्रैमासिक तलब तथा विभिन्न भत्ता निकासा सम्बन्धमा ।

दोस्रो चौमासिक प्रगती प्रतिवदेन सम्बन्धमा

शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमको २०७८ दोस्रो चौमासिक खर्चको प्रतिवेदन

विद्यालयको मसलन्द खर्च दिवा खाजा र आवासीय छात्रवृत्ति निकासा विवरण ।

न.पा अनुदान कोटाको शिक्षकहरुको तलब तथा बाल विकास स.का.काे प्रोत्साहन भत्ता निकासा विवरण (२०७७ पौष सम्मको)

शिक्षकहरुको प्रथम त्रैमासिक तलब भत्ता र चाडपर्व खर्च निकासा विवरण

विधालयलाई बैशाख-असार महिनाको तलब निकाशा

विधालयलाई PCF & Scholarship अनुदान

CLC अनुदान

विधालयलाई पूँजिगत अनुदान

Pages