बजेट, आम्दनी र खर्च

माघ महिना को आमदानी तथा खर्च ०७२/०७३

माघ महिना को आमदानी तथा खर्च ०७२/०७३ 

पौष महिना को आमदानी तथा खर्च ०७२/०७३

पौष महिना को आमदानी तथा खर्च ०७२/०७३ 

मंग्शिर महिनाको आमदानी तथा खर्च ०७२/०७३

मंग्शिर महिनाको आमदानी तथा खर्च ०७२/०७३

कार्तिक महिनाको आमदानी तथा खर्च ०७२/०७३

कार्तिक महिनाको आमदानी तथा खर्च ०७२/०७३

असोज महिनाको आमदानी खर्च २०७२|०७३

असोज महिनाको आमदानी खर्च २०७२|०७३ 

वार्षिक एकिकृत आम्दानी २०७१/७२

वार्षिक एकिकृत आम्दानी २०७१/७२ 

वार्षिक योजनागत खर्च २०७१/०७२

वार्षिक योजनागत खर्च  २०७१/०७२ 

आय व्यय २०७१/०७२

आय व्यय २०७१/०७२ 

बजेट

budget 

income

expenses

Pages