सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सूचना

आ.ब २०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

आ.ब. २०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना ।

पोखरी ठेक्काको खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी दोस्रो सूचना

भलुही, झरही र तुरिया खोलाको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलन कार्यको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना

पोखरी ठेक्काको खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना

कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना ।

REOI Notice for DSC Ramgram

मेडिकल उपकरण, औजार तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८/०३/०२)

आकाष्मिक सवारी साधन खरिदका लागि प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages