सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Invitation For Bids for supply of READY TO EAT NUTRITION FOOD.

परासी हाटबजारका पसलघरहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

दैनिक हाटबजार बैठकी कर असुलीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे ।

हाटबजार बैठकी करको सिलबन्दी दभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सूचना

हाटबजार बैठकी करको सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०२/२७)

ल्यापटप र डेक्सटप कम्प्युटर खरिदको शिलबन्दी कोटेशन

सेनीटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

आ‍ब २०७८०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी

Pages